Storno podmínky 

Letní čtenářský ateliér

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – VŠEOBECNÉ A STORNO PODMÍNKY

 • Tábory jsou určeny dětem ve věku 4-6 let, 7-14 let, mladší po domluvě s lektorkami. 
 • Tábory probíhají v čase od 8:00, kdy budou děti předány lektorkám, do 16:00 hod., kdy si je rodiče od lektorek převezmou zpět. Dřívější příchod/pozdější vyzvednutí dětí je možné jen po předchozí domluvě s lektorkami.

Příchod je možný od 7:00 do 8:45 hod., vyzvedávání od 16:00 do 16:30 hod. Budete-li potřebovat některý den přivést dítě později nebo naopak vyzvednout dříve, prosím, informujte o tom lektorky, aby nebyl narušen připravený program tábora.

 • Tábory probíhají v prostorách Knihovny F. V. Lorence Vrdy.
 • Děti (prostřednictvím svých zákonných zástupců) se na tábor přihlašují výhradně elektronicky na webových stránkách provozovatele – www.zakladyvytvarnéhomysleni.com
 • Cena tábora pro 1 dítě je 3. 000,- Kč. 
 • V ceně je zahrnuto: celodenní program, pronájem prostor, oběd, pitný režim po celý den, veškeré pomůcky a materiály, odměny.
 • Platební údaje: záloha 1500,- Kč je splatná po potvrzení přihlášky, nejpozději však do 7 dnů od zaslání potvrzení. Doplatek do celkové ceny je pak nutno doplatit nejpozději 21 kalendářních dnů před začátkem tábora.
 • V případě zrušení účasti ze strany klienta mohou být ze strany pořadatele nárokovány tyto storno poplatky:
  • zrušení účasti 21 dnů a více před začátkem tábora – 0 %
  • zrušení účasti 14-20 dnů před začátkem tábora – 30 % z celkové ceny
  • zrušení účasti 7-13 dnů před začátkem tábora – 70 % z celkové ceny
  • zrušení účasti méně než 7 dnů před začátkem tábora – 100 % z celkové ceny.
 • V případě nevyčerpání některých služeb (např. pozdní příchod, vynechání aktivity, absence aj.) nevzniká nárok na vrácení částky.
 • Zrušení účasti dítěte na táboře je možné pouze písemně (dopis, email). Najde-li klient za sebe (dítě) náhradníka, storno se neplatí.
 • Storno poplatek se nehradí také v případě závažných rodinných důvodů či nemoci účastníka (nutno doložit lékařskou zprávou do 3 dnů po začátku tábora). 

Za závažné rodinné důvody se považuje např. úmrtí v rodině, nástup dítěte do lázní apod. Rozhodně za závažný důvod nepovažujeme koupi výhodného last-minute zájezdu.

 • Storno podmínky ze strany provozovatele (Jana Havránková, ičo 01840011.): Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit tábor v případě, že jeho obsazenost bude nižší než 5 dětí. V takovém případě budou složené úhrady vráceny plátcům zpět nejpozději do 3 dnů od oznámení zrušení tábora.
 • Nebude-li možné tábor uskutečnit z důvodu vyšší moci (vládní nařízení, epidemická situace), bude uhrazená částka vrácena v celé výši.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 1.3.2023.
 • Nedílnou součástí těchto Všeobecných a storno podmínek je Evidenční list účastníka, který klient (zákonný zástupce) vyplní před konáním tábora a odevzdá  v den nástupu dítěte na tábor.